Vishnumurhty Dasavathara stotram

0
5774
Dasavathara stotram

Dasavathara Stotram with Lyrics:

Nama smarana danyopayam Nahipasyamo bhavatharane
Ramahare Krishna hare Tavanamavadami sadanruhare
Vedoddhara vicharamate Somaka danava samharate
Meenakara sareera namo Bhaktante paripaalayamam. || Nama ||
Mandhanachala dharana hetho Devasura paripala vibho
Kurmakara sareera namo Bhaktante paripalayamam  || Nama ||
Bhochoraka hara punyamathe Krododhrutha bhudeva hare
Krodakara sareera namo Bhaktante paripalayamam   || Nama ||
Hiranyakasipu chedana hetho prahladabhaya dayaka hetho
Narasimhachyutha rupa namo Bhaktante paripalayamam   || Nama ||

 

Bhava bandhana hara vitatamate Padodaka vihataghatate
Vatupatu vesha manojna namo Bhaktante paripalayamam.   || Nama ||

Kshitipati vamsa kshayakara murthe Kshitipati karta hara murthe
Bhrugukula rama paresa namo Bhaktante paripalayamam    || Nama ||

Seetha vallabha dasarathe Dasaratha nandana lokaguro
Ravana mardana Rama namo Bhaktante paripalayamam.   || Nama ||

Krishnanantha krupajaladhe Kamsare kamalesa hare
Kaliya mardana loka guro Bhaktante paripalayamam   || Nama ||

 

Danavapati manapahara Tripura vijaya mardana rupa
Buddhajnayacha boudha namo Bhaktante paripalayamam  || Nama ||

Sista janavana dusta hara Khagaturagothama vahanate
Kalki rupa paripala namo Bhaktante paripalayamam  || Nama ||

Vishnu Shatpadi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here