Vishnu Shatpadi Stotram

0
2414
Vishnu Shatpadi

 

 

Avinayamapanaya viṣṇo damaya manaḥ śamaya viṣayamṛgatṛṣṇam |
Bhutadayaṃ vistāraya taraya saṃsarasagarataḥ || 1 ||

Divyadhunimakarande parimaḷaparibhogasaccidanande |
Sripatipadaravinde bhavabhayakhedacchide vande || 2 ||

Satyapi bhedapagame natha tava‌haṃ na mamakinastvam |
Samudro hi taraṅgaḥ kvacana samudro na taraṅgaḥ || 3 ||

Uddhṛtanaga nagabhidanuja danujakulamitra mitrasasidṛṣṭe |
Dṛṣṭe bhavati prabhavati na bhavati kiṃ bhavatiraskaraḥ || 4 ||

Matsyadibhiravatarairavataravatavata sadavasudham |
Paramesvara paripalyo bhavata bhavatapabhito‌ ham || 5 ||

Damodara guṇamandira sundaravadanaravinda govinda |
Bhavajaladhimathanamandara paramaṃ daramapanaya tvaṃ me || 6 ||

Narayaṇa karuṇamaya saraṇaṃ karavaṇi tavakau caraṇau |
Iti ṣaṭpadi madiye vadanasaroje sada vasatu ||

Narayana Kavacham with Meaning

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here