Venkateswara Swamy Ashtothara satanamavali

0
2475
Venkateswara Swamy Ashtothara satanamavali

 

 

Om Venkatesaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Seshadhri Nilayaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Vrushadhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Vishnave Sri Venkatesaya Namaha
Om Sadanjana Gireesaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Vrushadhri Pathaye Nama Sri Venkatesaya Namaha
Om Meru Puthra Girisaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sarasswamy Tadee Jushe Sri Venkatesaya Namaha
Om Kumaara Kalpa Sevyaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Vajridhrug Vishayaya Sri Venkatesaya Namaha ||10||

Om Suvarchalaa Suthanyastha Sainaapathya Bharaaya Sri Venkatesaya Namah
Om Raamaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Padmanabhaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sadaa Vaayu Stutaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Tyakta Vaikuntta Lokaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Girikunja Vihaarine Sri Venkatesaya Namaha
Om Harichandana Gothrendhra Swamine Sri Venkatesaya Namaha
Om Sankha Raajanya Nethraabhja Vishayaaya Sri Venaktesaya Namaha
Om Vasoo Parichara Thraathre Sri Venkatesaya Namaha
Om Krishnaya Sri Venkatesaya Namaha ||20||

Om Abdhi Kanyaa Parishvaktha Vakshase Sri Venkatesaya Namaha
Om Venkataya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sanakaadhi Mahaa Yogi Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Devajith Pramukha Anantha Daitya Sangha Pranasasine Sri Venkatesaya Namaha
Om Svetha Dhveepa Vasan Muktha Poojithaangri Yugaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Saanu Staapita Taarkshyaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Taarkshyachala Nivasine Sri Venkatesaya Namaha
Om Maaya Gooda Vimana Venkatesaya Namaha ||30||

Om Garuda Skandha Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
Om Ananta Sirase Sri Venkatesaya Namaha
Om Ananthakshaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Ananta Charanaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Srisaila Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Dhaamodaraya Sri Venkatesaya Namaha
Om Neelamegha Nibhaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Brahmmadhi Deva Durdarsa Visvaroopaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Vaikunttaagatha Saddhema Vimaana Antargataaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Agasthyabhyartitaa Sesha Jana Dhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sri Vaasudevaya Sri Venkatesaya Namaha ||40||

Om Haraye Sri Venkatesaya Namaha
Om Theertha Panchaka Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
Om Vaamadeva Priyaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Janakeshta Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Maarkandeya Mahaa Theertha Jaatha Punya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Vaakpathi Brahmadhathre Sri Venkatesaya Namaha
Om Chandra Laavanya Dhayine Sri Venkatesaya Namaha
Om Naarayana Nagesaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Brahma Klupthothsavaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sankha Chakra Varaanamra Lasath Karatalaaya Sri Venkatesaya Namaha ||50||

Om Dravan Mriga Madhaasaktha Vigrahaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Kesavaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Nithya Youvana Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
Om Artithaarta Pradhathre Sri Venkatesaya Namaha
Om Visva Teerttha Agha Haarine Sri Venkatesaya Namaha
Om Theertaswamy Saras Snatha Janabhishta Pradhayine Sri Venkatesaya Namaha
Om Kumara Dhaarikaa Vaasas Skandhabheeshta Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Jaanu Dhagna Samudhbhutha Pothrine Sri Venkatesaya Namaha
Om Koorma Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
Om Kinnara Dhvandhva Saapaanta Pradaathre Sri Venkatesaya Namaha ||60||
Om Vibhave Sri Venkatesaya Namaha
Om Vaikhaanasa Muni Shreshtta Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Simhachala Nivasaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sriman Naarayanaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sadhbhakta Neelakanttaarchya Nrusimhaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Durmedha Praanahartre Sri Venkatesaya Namaha
Om Sridharaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Kshatriyaantaka Raamaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Mathsya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Paandavaari Praharthre Sri Venkatesaya Nama
Om Srikaraaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Upatyakta Pradesastha Shankara Dhyaata Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
Om Rukmaabja Saraseekoola Lakshmeekrita Tapasvine Sri Venkatesaya Namaha
Om Lasalakshmi Karambhoja Dhattha Kalharaka Sraje Sri Venkatesaya Namaha
Om Saalagraama Nivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sukha Dhrig Gocharaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Naarayana Artitha Asesha Jana Dhrig Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Mrigayaarasikaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Vrishabhasura Haarine Sri Venkatesaya Namaha ||80||
Om Anjanaa Gothra Pathaye Sri Venkatesaya Namaha
Om Vrishabhaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
Om Anjanaa Suta Dhaathre Sri Venkatesaya Namaha
Om Maadhaveeya Agha Haarine Sri Venkatesaya Nama Sri Venkatesaya Namaha
Om Priyangu Priya Bhakshyaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Svetha Kola Varaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Neela Dhenu Payo Dhaaraa Seka Dehotbhavaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sankara Priya Mithraaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Chola Puthra Priyaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Nama Sri Venkatesaya Namaha ||90||
Om Madhu Ghaatine Sri Venkatesaya Namaha
Om Krishnaakhya Vipra Vedantha Desikathva Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Varahachala Naataya Sri Venkatesaya Namaha
Om Balabhadraaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Thrivikramaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Mahathe Sri Venkatesaya Namaha
Om Hrisheekesaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Achyuthaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Neeladhri Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Ksheeraabdhi Naataaya Sri Venkatesaya Namaha ||100||
Om Vaikuntaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namah
Om Mukundhaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Ananthaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Virinchaabhyartithaaneetha Soumya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Suvarna Mukhari Snaatha Manuja Abheeshta Daayine Sri Venkatesaya Namaha
Om Halaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala Dhaayine Sri Venkatesaya Namaha
Om Govindaya Sri Venkatesaya Namaha
Om Srinivasaya Sri Venkatesaya Namaha ||108||

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here