Sri Venkateswara Swamy Mangala Sasanam Stotram

0
6278
Sri Venkateswara Swamy Mangalasasanam Stotram

 

Sriyak Kanthaya Kalyana Nidhayaer Nidhayaer Thinaam
Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam || 1 ||

Lakshmi Savi Bhrama Loka Sudmu Vibhrama Chakshushe
Chakshushe Sarva Lokanam Venkatesaya Mangalam || 2 ||

Sri Venkatadri Srungaya Mangala Baranangraye
Mangalaa Naam Nivasaya Srinivasaya Mangalam || 3 ||

Sarva Ava Yava Soundarya Sampada Sarva Chetha Saam
Sada Sam Mohana Yasthu Venkatesaya Mangalam || 4 ||

Nithyaya Nirava Dhyaya Sathyananda Chidathmane
Sarva Antharathmane Srimad Venkatesaya Mangalam || 5 ||

Swatha Sarva Vidhe Sarva Shakthaye Sarva Saeshine
Sulabhaya Susheelaya Venkatesaya Mangalam || 6 ||

Parasmai Brahmane Poorna Kaamaya Para Mathmane
Praugnae Para Thathwaaya Venkatesaya Mangalam || 7 ||

Aakara Tathwa Masrantha Math Manam Anu Pasyathaam
Athrup Thamrutha Roopaya Venkatesaya Mangalam || 8 ||

Praya Swcharanou Pumsam Saranath Wena Panina
Krupaya Drusayi Thae Venkatesaya Mangalam || 9 ||

Dayamrutha Tharanginya Stharangai Athi Seethlai
Apangai Sinchathe Viswam Venkatesaya Mangalam || 10 ||

Srg Bhoosham Bara Haethee Naam Susha Mavaha Samoorthaye
Sarvarthi Samana Yasthu Venkatesaya Mangalam || 11 ||

Sri Vaikunta Virakthaya Swami Pushkara Nee Thate
Ramaaya Rama Maa Naya Venkatesaya Mangalam || 12 ||

Srimath Sundara Jamathru Muni Manasa Vaasine
Sarva Loka Nivasaya Srinivasaya Mangalam || 13 ||

Mangala Samsana Parair Madacharya Purogamai
Sarvaischa Poorvair Acharyair Samsthru Thayasthu Mangalam || 14 ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here