Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali

0
4528
Sri Krishna Ashtottara Sata Namavali

 

om sri-krsnaya namah
om kamala-nathaya namah
om vasudevaya namah
om sanatanaya namah
om vasudevatmajaya namah
om punyaya namah
om lila-manusa-vigrahaya namah
om srivatsa-kaustubha-dharaya namah
om yasoda-vatsalaya namah
om haraye namah || 10 ||
om caturbhujatta-cakrasi-gada-sankhambujayudhaya namah
om devaki-nandanaya namah
om srisaya namah
om nanda-gopa-priyatmajaya namah
om yamuna-vega-samharine namah
om balabhadra-priyanujaya namah
om putana-jivita-haraya namah
om sakatasura-bhanjanaya namah
om nanda-vraja-jananandine namah
om sac-cid-ananda-vigrahaya namah || 20 ||
om navanita-viliptangaya namah
om navanita-nataya namah
om anaghaya namah
om navanita-navaharaya namah
om mucukunda-prasadakaya namah
om sodasa-stri-sahasresaya namah
om tribhangi-madhurakrtaye namah
om suka-vag-amrtabdhindave namah
om govindaya namah
om yoginam pataye namah || 30 ||
om vatsa-palana-sancarine namah
om anantaya namah
om dhenukasura-mardanaya namah
om trni-krta-trnavartaya namah
om yamalarjuna-bhajanaya namah
om uttala-tala-bhetre namah
om tamala-syamalakrtaye namah
om gopa-gopisvaraya namah
om yogine namah
om koti-surya-sama-prabhaya namah || 40 ||
om ilapataye namah
om parasmai jyotise namah
om yadavendraya namah
om yadu-dvahaya namah
om vanamaline namah
om pita-vasase namah
om parijatapaharakaya namah
om govardhanacaloddhartre namah
om gopalaya namah
om sarva-palakaya namah || 50 ||
om ajaya namah
om niranjanaya namah
om kama-janakaya namah
om kanja-locanaya namah
om madhughne namah
om mathura-nathaya namah
om dvaraka-nayakaya namah
om baline namah
om vrndavananta-sancarine namah
om tulasi-dama-bhusanaya namah || 60 ||
om syamantaka-maner hartre namah
om nara-narayanatmakaya namah
om kubjakrstambara-dharaya namah
om mayine namah
om parama-purusaya namah
om mustikasura-canura-malla-yuddha-visaradaya namah
om samsara-vairine namah
om kamsaraye namah
om muraraye namah
om narakantakaya namah || 70 ||
om anadi-brahmacarine namah
om krsnavyasana-karsakaya namah
om sisupala-siras-chetre namah
om duryodhana-kulantakaya namah
om vidurakrura-varadaya namah
om visvarupa-pradarsakaya namah
om satya-vace namah
om satya-sankalpaya namah
om satyabhama-rataya namah
om jayine namah || 80 ||
om subhadra-purvajaya namah
om visnave namah
om bhisma-mukti-pradayakaya namah
om jagad-gurave namah
om jagannathaya namah
om venu-nada-saradaya namah
om vrsabhasura-vidhvamsine namah
om banasura-karantakaya namah
om yudhisthira-pratisthatre namah
om barhi-varhavatamsakaya namah || 90 ||
om parthasarathaye namah
om avyaktaya namah
om gitamrta-mahodadhaye namah
om kaliya-phani-manikya-ranjita-sri-padambujaya namah
om damodaraya namah
om yajna-bhoktre namah
om danavendra-vinasakaya namah
om narayanaya namah
om para-brahmane namah
om pannagasana-vahanaya namah || 100 ||
om jala-kridasamasakta-gopi-vastrapaharakaya namah
om punya-slokaya namah
om tirtha-karaya namah
om veda-vedyaya namah
om daya-nidhaye namah
om sarva-bhutatmakaya namah
om sarva-graha-rupine namah
om parat-paraya namah || 108 ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here