Sri Apaduddharaka Hanumath Stotram

0
5185
Sri Apaduddharaka Hanumath Stotram

Om Asyasri aapadudharaka hanumath stotra mahamantra kavachasya,
vibheeshana Rushihi, hanuman devatha, sarvaapadudharaka sri
hanumatsaadena mama sarvapannivruthyardhe, sarvaakaaryaanukulya
sidhyarthe jape viniyogaha ||
Dhyanam :
vaame kare vyribheetham vahantham
shailam pare shrunkala haaritankam
dadhanamachachaviyagna sutram
bhaje jywalatkundalam anjaneyam || 1 ||

 

samveetakoupeena mudamchitaangulim
samujhwalanmounjimathopaveetinam
sakundalam lambishikhasamaavrutham
tamaanjaneyam saranam prapadye || 2 ||

Apad akhila lokarthi harine, hanumathe,
Akasmad aagathothpada nasaya, namosthuthe || 3 ||
Sita viyuktha Sri Rama soka dukjha bhayapaha,
Thapa thrithya samharin anjaneya, namosthuthe || 4 ||
Adhi vyadhi mahamari graham peedapa harine,
Pranapa harthe daithyanam, anjaneya namosthuthe || 5 ||
Samsara sagara vartha karthavya brantha chethasaam,
Saranagatha marthyaanaam, saranyaya namosthuthe || 6 ||
Raja dwari, bila dwari pravesa, bhootha sankule,
Gaja simha maha vyagra chora bheeshana kanane || 7 ||
Saranaya saranyaya vathathmaja, namosthuthe,
Nama plavanga sainyanaam prana bhoothathmane nama || 8 ||
Rameshtam karunapoornam Hanumantham bhayapaham,
Sathru nasa haram bheemam Sarvabheeshta phala pradham || 9 ||
Pradoshe va prabathe va ye smareth anjana sutham,
Artha sidhim yasa sidhim Prapnuvanthi na samsaya || 10 ||
Karagrahe prayane cha samgrame desa viplave,
Ye smaranthi Hanumantham thesham naashthi vipad thada || 11 ||
Vajra dehaya kalagni rudhraya, amitha thejase,
Brahmasthra sthambanayasmai nama sri Rudra murthaye || 12 ||
Japthwa stotramidham manthram prathivaram paden nara,
Rajasthane, sthabhasthane pratha vadhe, japed Druvam,
Vibheeshana krutham stotram ya padeth prayatho nara,
Sarva apadbhyo vimuchetha nathra karya vicharana || 13 ||
Markatesa, mahothsaha, sarva soka vinasaka,
Shathrun samhara maam raksha sreeyam cha adha pradehi may || 14 ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here