Sree Lalita Devi Sahasra Nama Stotram

0
2731
Sree Lalita Devi Sahasra Nama Stotram

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah
DHYANAM
Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim Saomyam ratna ghatastha raktacharanam Dhyayetparamanbikam
Arunam karuna tarangitakshim Dhruta pashankusha pushpa banachapam Animadibhi ravrutam mayukhai Rahamityeva vibhavaye, bhavanim
Dhyayetpadmasanasdham vikasita Vadanam padmapatrayatakshim Hemabham pitavastram karakalita Lasadhemapadmam varangim
Sarvalankarayuktam satata mabhayadam Bhaktanamram bhavanim Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam.
SREE LALITHA SAHASRANAMA
Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree Chidagni kunda-sanbhuta deva karya samudyata ||1 ||
Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita Raga-svarupa pashadya krodha-karanku shojvala || 2 ||
Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala || 3 ||
Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita  ||4||
Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka||  5 ||
Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana || 6 ||
Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura  ||  7 || 
Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala || 8 || 
Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada 9
Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala Karpura-vitikamoda samakarsha digantara  || 10 || 
Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa ||  11 || 
Anakalita sadrusya chubuka shree virajita Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara  || 12 || 
Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita || 13 || 
Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei|| 14 || 
Lakshya romalata bharata samunneya madhyama Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya || 15 || 
Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita ||  16 || 
Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita Manikya makuta kara janudvaya virajita ||  17 || 
Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita || 18 || 
Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna Padadvaya prabhajala parakruta saroruha || 19 || 
Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih || 20 || 
Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha || 21 || 
Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita || 22 || 
Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee || 23 || 
Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita || 24 || 
Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta || 25 || 
Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita || 26 || 
Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga || 27 || 
Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka || 28 || 
Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita || 29 || 
Vishukra pranaharana varahi viryanandita Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara  || 30 || 
Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini || 31 || 
Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika || 32 || 
Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava || 33 || 
Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja || 34 || 
Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee ||  35 || 
Mulamantratmika mulakutatraya kalebara Kulamrutaikarasika kulasanketapaline||  36 || 
Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini Akula samayantasdha samayachara tatpara || 37 || 
Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine || 38 || 
Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee || 39 || 
Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi || 40 || 
Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini || 41 || 
Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini || 42 || 
Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana Shatodari shantimati niradhara niranjana ||  43 || 
Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava || 44 || 
Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara  || 45 || 
Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara Niraga ragamadhani nirmada madanashini ||  46 || 
Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini || 47 || 
Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini  || 48||  Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha || 49 || 
Nistula nilachikura nirapaya niratyaya Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada ||  50 || 
Dushta-dura duracharashamani doshavarjita Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjit || 51 || 
Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini || 52 || 
Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya || 53 || 
Maharupa mahapujya mahapataka nashini Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih  || 54 || 
Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari || 55 || 
Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita || 56 || 
Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini Mahakamesha mahishi mahatripurasundari|| 57 || 
Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei Mahachatushashtikoti yogini ganasevita || 58 || 
Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara || 59 || 
Charachara jagannadha chakraraja niketana Parvati padmanayana padmarga samaprabha60
Panchapretasanasina panchabramha svarupini Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini || 61 || 
Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika || 62 || 
Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini ||  63 || 
Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari Sadashivanugrahada panchakrutya parayana || 64 || 
Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini Padmasana bhagavati padmanabha sahedari ||  65 || 
Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat|| 66 || 
Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada || 67 || 
Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika || 68 || 
Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita ||  69 || 
Narayani nadarupa namarupa vivarjita Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita || 70 || 
Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala || 71|| 
Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata  ||  72 || 
Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya Kalyani jagatikanda karunarasasagara  ||  73 || 
Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya Varada vamanayana varunimadavihvala ||  74 || 
Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini  ||  75 || 
Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita ||  76 || 
Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini || 77 ||
Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika || 78 ||
Tapatrayagni santapta samahladana chandrika Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha ||79 ||
Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih || 80 ||
Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika || 81 ||
Kameshari prananadi krutagyna kamapujita Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita  || 82 || 
Odyana pita nilaya nindu mandala vasini Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata  83
Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita Shadanga devata yukta shadgunya paripurita || 84 ||
Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini || 85 ||
Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini || 86 ||
Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi  || 87 ||
Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari || 88 ||
Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita Aprameya svaprakasha manovachamagochara || 89 ||
Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita || 90 ||
Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita Nisima mahima nitya-yaovana madashalini ||91 || 
Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya || 92 || 
Kushala komalakara kurukulla kuleshvari Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita || 93 || 
Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih Shanti spastimati mantirnandini vignanashini || 94 || 
Tejovati trinayana lolakshi kamarupini Malini hansini mata malayachala vasini || 95 || 
Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini || 96 || 
Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini  || 97 || 
Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana Khatvangadi praharana vadanaika samanvita || 98 || 
Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari || 99 || 
Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita || 100 || 
Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya Mahavirendra varada rakinyanba svarupini || 101 || 
Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta || 102 || 
Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini || 103 || 
Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita ||  104 || 
Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini || 105 || 
Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita Ankushadi praharana varadadi nishevita ||  106 || 
Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana || 107 || 
Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita Haridranai karasika hakinirupa dharini – || 108 || Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi || 109 || Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama || 110 ||  Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka || 111 || Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini || 112 || Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita || 113 ||  Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini ||  114 || 
Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini ||  115 || 
Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini ||  116 || 
Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini || 117 || 
Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika || 118 || 
Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha || 119 || 
Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini || 120 || 
Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh || 121 || 
Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita || 122 || 
Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini Sachamara ramavani savyadakshini sevita || 123|| 
Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih Anekakoti bramhanda janani divyavigraha  || 124 || 
Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari ||  125 || 
Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita || 126 || 
Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha || 127 || 
Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala || 128 || 
Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita Yogini yogada yogya yoganandayugandhara || 129 || 
Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini || 130 || 
Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita || 131 || 
Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya || 132 || 
Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih || 133 || 
Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita  || 134 || 
Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala ||  135 || 
Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini ||  136 || 
Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini || 137 || 
Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini || 138 || 
Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya || 139 || 
Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini || 140 || 
Chitkala nandakalika premarupa prinankari Namaparayana prita nandivida nateshvari || 141|| 
Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita || 142 || 
Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha|| 143 || 
Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika || 144 || 
Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani Aparna chanidika chandamundasura nishudini ||  145 || 
Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika ||  146 || 
Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata || 147 || 
Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya Hamati merunilaya mandara kusumapriya ||  148 || 
Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini || 149 || 
Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara || 150 || 
Satyagynananandarupa samarsya parayana Kapardini kalamala kamadhukamarupini ||  151 || 
Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana ||  152 || 
Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini || 153 || 
Murta murta nityatrupta munimanasa hansika Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati ||  154 || 
Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti ||  155 || 
Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh || 156 || 
Mukunda muktinilaya mulavigraharupini Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini ||  157 || 
Chandasara shastrasara mantrasara talodari Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini ||  158 || 
Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika ||  159 || 
Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha  ||  160 || 
Kartakarananirmukta kamakeli tarangita Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini || 161 || 
Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha || 162 || 
Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih || 163 || 
Sansara pankanirmagna samudharana sandita Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini || 164 || 
Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini || 165 || 
Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini 166
Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana  || 167 || 
Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini Samagana priya saomya sadashiva kutunbini ||  168 || 
Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita ||169||
Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya Sadodita sadatushta tarunadityapatala ||170||
Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini ||171||
Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava Manasvini manavati maheshi mangalakrutih ||172||
Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini Pragalbha paramodara paramoda manomaei ||173||
Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini ||174 ||
Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini ||175||
Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini Lokatita gunatita sarvatita shamatmika ||176||
Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini Sumangali sukhakari suveshadya suvasini ||177||
Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika ||178||
Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini gmailcom || 179 ||
Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini || 180 ||
Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika ||181 ||
Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari ||182||
Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh ||183 ||
Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here