Sree Anjaneya Swamy Ashtothara SataNamavali

0
2188
HANUMAN

Om Angenayaya namah
Om Mahaveeraya namah
Om Hanumate namah
Om Marutatmajaya namah
Om Tatva-gnyana-pradaya namah
Om Sita-devi-mudhra-padraya kaya namah
Om Ashokavani-kaachetre namah
Om Sarva-maya-vibham-janaya namah
Om Sarva-banda-vimokthre namah
Om Raksho-vidhvamsa-karakaya namah ||10 ||

Om Para-vidhya-pariharaya namah
Om Para-shourya-vinashanaya namah
Om Paramamtra-niraakarte namah
Om Parayantra-pradbedakaaya namah
Om Sarwagraha-vinaashine namah
Om Bhimasena-sahayakrute namah
Om Sarwa-dukhaharaaya namah
Om Sarwa-lokachaarinye namah
Om Manojavaaya namah
Om Paarijaata drumulasdhaya namah ||20||

Om Sarwa-mantra-swarupine namah
Om Sarwa-tantra-swarupine namah
Om Sarwa-yantratmakaaya namah
Om Kapeeshwaraaya namah
Om Mahakaayaaya namah
Om Sarwa-rogaharaaya namah
Om Prabhave namah
Om Balasiddhikaraaya namah
Om Sarwa-vidya-sampatpradaa-yakaaya namah
Om Kapisenaa-naayakaaya namah || 30 ||

Om Bhavishya-chatu-rananaaya namah
Om Kumaara-bramhachaarine namah
Om Ratna-kundala-deeptamate namah
Om Sanchala-dwala-sannaddha-lambamaana shikhojwalaaya namah
Om Gandharwa-vidya-tatwagnyaya namah
Om Mahabala-paraakramaaya namah
Om Kaaraa-gruha-vimoktre namah
Om Shrumkhalaa-bandhamochakaaya namah
Om Saagarottarakaaya namah
Om Pragnyaya namah || 40 ||
Om Raama-dhutaaya namah
Om Prataapavate namah
Om Vaanaraaya namah
Om Kesaree-sutaaya namah
Om Seetaa-shoka-nivaaranaaya namah
Om Amjanaa-garbha-sambhutaaya namah
Om Baalaarka-sadrushaananaaya namah
Om Vibhishana-priyakaraaya namah
Om Dhashagreva-kulaamtakaaya namah
Om Lakshana-pranadaataaya namah || 50 ||
Om Vajra-kaayaaya namah
Om Mahadyutaye namah
Om Chinrajeevine namah
Om Raamabhaktaya namah
Om Daitya-kaarya-vighatakaaya namah
Om Akshahamtre namah
Om Kaancha-naabhaya namah
Om Pancha-vaktraya namah
Om Maha-tapaaya namah
Om Lamkhinee-bhamjanaaya namah || 60||
Om Srimate namah
Om Simhaka-pranabhamjanaaya namah
Om Gandha-maadana-sailasdhaya namah
Om Lankaa-puravidaahakaaya namah
Om Sugriva-sachi-vaaya namah
Om Ddhiraaya namah
Om Shuraya namah
Om Daityakulamtakaaya namah
Om Suraarchitaaya namah
Om Mahatejaaya namah || 70 ||
Om Raama-chudaa-manipradaaya namah
Om Kaama-rupaaya namah
Om Pingalakshaya namah
Om Vaardhi-mainaaka-pujitaaya namah
Om Kabali-kruta-martamda-mamdalaaya namah
Om Vijitem-driyaaya namah
Om Raama-sugriva-samdhaatre namah
Om Maha-raavana-mardhanaaya namah
Om Spatikaabhaya namah
Om Vaagadhishaya namah || 80 ||
Om Navavya-kruti-panditaaya namah
Om Chatur-bahave namah
Om Deena-bandhave namah
Om Mahatmaya namah
Om Bhaktha-vastalaaya namah
Om Sanjeeva-vanaanna-graaharthe namah
Om Shuchaye namah
Om Vaagmine namah
Om Drudavrataaya namah
Om Kaalaneme-pramadha-naaya namah || 90||
Om Hari-markata-markataaya namah
Om Damtaaya namah
Om Shantaaya namah
Om Prasanaatmane namah
Om Shatakanta-madaapahrute namah
Om Yogine namah
Om Raamakadhalolaaya namah
Om Seetaanveshana-panditaaya namah
Om Vajra-damstraya namah
Om Vajranakhaya namah || 100 ||
Om Rudhra-veerya-samudbavaaya namah
Om Indhra-jitpra-hitaa-mogha bramhastra nivaarakaaya namah
Om Paardha-dhwajaagra-samvaasine namah
Om Shara-panjara-bhedhakaaya namah
Om Dashabaahave namah
Om Lokapujyayaa namah
Om Jaamba-vatpri-tiva-rdhanaaya namah
Om Seetaa-sameta sreeraamapaada sevaa Duramdharaaya namah || 108 ||

Om Naanavidha parimal pathra pushpaani samaypyaami!!

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here