Shiva Sahasra Naama Stotram

0
1142
Shiva Sahasra Naama Stotram

 

Om Sthirah sthaanuh prabhurbhaanuh pravaro varado varah || 1 ||

Sarvaatmaa sarvavikhyaatah sarvah sarvakaro bhavah
Jatii charmii shikhandii cha sarvaangah sarvabhaavanah || 2 ||

Harishcha harinaakshashcha sarvabhuutaharah prabhuh
Pravrittishcha nivrittishcha niyatah shaashvato dhruvah || 3 || 

Shmashaanachaarii bhagavaanh khacharo gocharoardanah
Abhivaadyo mahaakarmaa tapasvii bhuuta bhaavanah ||  4 || 

Unmattaveshhaprachchhannah sarvalokaprajaapatih
Mahaaruupo mahaakaayo vrishharuupo mahaayashaah || 5 || 

Mahaaaatmaa sarvabhuutashcha viruupo vaamano manuh
Lokapaaloantarhitaatmaa prasaado hayagardabhih ||  6 || 

Pavitrashcha mahaanshchaiva niyamo niyamaashrayah
Sarvakarmaa svayambhuushchaadiraadikaro nidhih || 7 || 

Sahasraaksho viruupaakshah somo nakshatrasaadhakah
Chandrah suuryah gatih keturgraho grahapatirvarah ||  8 || 

Adriradryaalayah kartaa mrigabaanaarpanoanaghah
Mahaatapaa ghora tapaaadiino diinasaadhakah || 9 || 

Samvatsarakaro mantrah pramaanam paramam tapah
Yogii yojyo mahaabiijo mahaaretaa mahaatapaah || 10 || 

vrishhavaahanah
Dashabaahustvanimishho niilakantha umaapatih ||  11 || 

Vishvaruupah svayam shreshhtho balaviiroabaloganah
Ganakartaa ganapatirdigvaasaah kaama eva cha || 12 ||

Pavitram paramam mantrah sarvabhaava karo harah
Kamandaludharo dhanvii baanahastah kapaalavaanh || 13 ||

Ashanii shataghnii khadgii pattishii chaayudhii mahaanh
Sruvahastah suruupashcha tejastejaskaro nidhih || 14 ||

Ushhnishhii cha suvaktrashchodagro vinatastathaa
Diirghashcha harikeshashcha sutiirthah krishhna eva cha || 15 ||

Srigaala ruupah sarvaartho mundah kundii kamandaluh
Ajashcha mrigaruupashcha gandhadhaarii kapardyapi || 16 ||

Urdhvaretordhvalinga urdhvashaayii nabhastalah
Trijataishchiiravaasaashcha rudrah senaapatirvibhuh || 17 ||

Ahashcharoatha naktam cha tigmamanyuh suvarchasah
Gajahaa daityahaa loko lokadhaataa gunaakarah || 18 ||

Sinhashaarduularuupashcha aardracharmaambaraavritah
Kaalayogii mahaanaadah sarvavaasashchatushhpathah || 19 ||

Nishaacharah pretachaarii bhuutachaarii maheshvarah
Bahubhuuto bahudhanah sarvaadhaaroamito gatih || 20 ||

Nrityapriyo nityanarto nartakah sarvalaasakah
Ghoro mahaatapaah paasho nityo giri charo nabhah || 21 ||

Sahasrahasto vijayo vyavasaayo hyaninditah
Amarshhano marshhanaatmaa yagyahaa kaamanaashanah || 22 ||

Dakshayagyaapahaarii cha susaho madhyamastathaa
Tejoapahaarii balahaa muditoarthoajito varah || 23 ||

Gambhiiraghoshho gambhiiro gambhiira balavaahanah
Nyagrodharuupo nyagrodho vrikshakarnasthitirvibhuh || 24 ||

Sudiikshnadashanashchaiva mahaakaayo mahaananah
Vishhvakseno hariryagyah sanyugaapiidavaahanah || 25 ||

Tiikshna taapashcha haryashvah sahaayah karmakaalavith
Vishhnuprasaadito yagyah samudro vadavaamukhah || 26 ||

Hutaashanasahaayashcha prashaantaatmaa hutaashanah
Ugratejaa mahaatejaa jayo vijayakaalavith || 27 ||

Jyotishhaamayanam siddhih sandhirvigraha eva cha
Shikhii dandii jatii jvaalii muurtijo muurdhago balii || 28 ||

Vainavii panavii taalii kaalah kaalakatankatah
Nakshatravigraha vidhirgunavriddhirlayoagamah || 29 ||

Prajaapatirdishaa baahurvibhaagah sarvatomukhah
Vimochanah suragano hiranyakavachodbhavah || 30 ||

Medhrajo balachaarii cha mahaachaarii stutastathaa
Sarvatuurya ninaadii cha sarvavaadyaparigrahah || 31 ||

Vyaalaruupo bilaavaasii hemamaalii tarangavith
Tridashastrikaaladhrikh karma sarvabandhavimochanah || 32 ||

Bandhanastvaasurendraanaam yudhi shatruvinaashanah
Saankhyaprasaado survaasaah sarvasaadhunishhevitah || 33 ||

Praskandano vibhaagashchaatulyo yagyabhaagavith
Sarvaavaasah sarvachaarii durvaasaa vaasavoamarah || 34 ||

Hemo hemakaro yagyah sarvadhaarii dharottamah
Lohitaaksho mahaaakshashcha vijayaaksho vishaaradah || 35 ||

Sangraho nigrahah kartaa sarpachiiranivaasanah
Mukhyoamukhyashcha dehashcha deha riddhih sarvakaamadah || 36 ||

Sarvakaamaprasaadashcha subalo balaruupadhrikh
Sarvakaamavarashchaiva sarvadah sarvatomukhah || 37 ||

Aakaashanidhiruupashcha nipaatii uragah khagah
Raudraruupomashuraadityo vasurashmih suvarchasii || 38 ||

Vasuvego mahaavego manovego nishaacharah
Sarvaavaasii shriyaavaasii upadeshakaro harah || 39 ||

Muniraatma patirloke sambhojyashcha sahasradah
Pakshii cha pakshiruupii chaatidiipto vishaampatih || 40 ||

Unmaado madanaakaaro arthaarthakara romashah
Vaamadevashcha vaamashcha praagdakshinashcha vaamanah || 41 ||

Siddhayogaapahaarii cha siddhah sarvaarthasaadhakah
Bhikshushcha bhikshuruupashcha vishhaanii mriduravyayah || 42 ||

Mahaaseno vishaakhashcha shhashhtibhaago gavaampatih
Vajrahastashcha vishhkambhii chamuustambhanaiva cha || 43 ||

Riturritu karah kaalo madhurmadhukaroachalah
Vaanaspatyo vaajaseno nityamaashramapuujitah || 44 ||

Brahmachaarii lokachaarii sarvachaarii suchaaravith
Iishaana iishvarah kaalo nishaachaarii pinaakadhrikh || 45 ||

Nimittastho nimittam cha nandirnandikaro harih
Nandiishvarashcha nandii cha nandano nandivardhanah || 46 ||

Bhagasyaakshi nihantaa cha kaalo brahmavidaamvarah
Chaturmukho mahaalingashchaarulingastathaiva cha || 47 ||

Lingaadhyakshah suraadhyaksho lokaadhyaksho yugaavahah
Biijaadhyaksho biijakartaaadhyaatmaanugato balah || 48 ||

Itihaasa karah kalpo gautamoatha jaleshvarah
Dambho hyadambho vaidambho vaishyo vashyakarah kavih || 49 ||

Loka kartaa pashu patirmahaakartaa mahaushhadhih
Aksharam paramam brahma balavaanh shakra eva cha || 50 ||

Niitirhyaniitih shuddhaatmaa shuddho maanyo manogatih
Bahuprasaadah svapano darpanoatha tvamitrajith || 51 ||

Vedakaarah suutrakaaro vidvaanh samaramardanah
Mahaameghanivaasii cha mahaaghoro vashiikarah || 52 ||

Agnijvaalo mahaajvaalo atidhuumro huto havih
Vrishhanah shankaro nityo varchasvii dhuumaketanah || 53 || 

Niilastathaaangalubdhashcha shobhano niravagrahah
Svastidah svastibhaavashcha bhaagii bhaagakaro laghuh || 54 ||

Utsangashcha mahaangashcha mahaagarbhah paro yuvaa
Krishhnavarnah suvarnashchendriyah sarvadehinaamh || 55 ||

Mahaapaado mahaahasto mahaakaayo mahaayashaah
Mahaamuurdhaa mahaamaatro mahaanetro digaalayah || 56 ||

Mahaadanto mahaakarno mahaamedhro mahaahanuh
Mahaanaaso mahaakamburmahaagriivah shmashaanadhrikh || 57 ||

Mahaavakshaa mahorasko antaraatmaa mrigaalayah
Lambano lambitoshhthashcha mahaamaayah payonidhih || 58 ||

Mahaadanto mahaadanshhtro mahaajihvo mahaamukhah
Mahaanakho mahaaromaa mahaakesho mahaajatah || 59 ||

Prasannascha prasaadashcha pratyayo giri saadhanah
Snehanoasnehanashchaiva ajitashcha mahaamunih || 60 ||

Vrikshaakaaro vriksha keturanalo vaayuvaahanah
Mandalii merudhaamaa cha devadaanavadarpahaa || 61 ||

Atharvashiirshhah saamaasya rikhsahasraamitekshanah
Yajuh paada bhujo guhyah prakaasho jangamastathaa || 62 ||

Amoghaarthah prasaadashchaabhigamyah sudarshanah
Upahaarapriyah sharvah kanakah kaajnchanah sthirah || 63 ||

Naabhirnandikaro bhaavyah pushhkarasthapatih sthirah
Dvaadashastraasanashchaadyo yagyo yagyasamaahitah || 64 ||

Naktam kalishcha kaalashcha makarah kaalapuujitah
Sagano gana kaarashcha bhuuta bhaavana saarathih || 65 ||

Bhasmashaayii bhasmagoptaa bhasmabhuutastarurganah
Aganashchaiva lopashcha mahaaaatmaa sarvapuujitah || 66 ||

Shankustrishankuh sampannah shuchirbhuutanishhevitah
Aashramasthah kapotastho vishvakarmaapatirvarah || 67 ||

Shaakho vishaakhastaamroshhtho hyamujaalah sunishchayah
Kapiloakapilah shuuraayushchaiva paroaparah || 68 ||

Gandharvo hyaditistaarkshyah suvigyeyah susaarathih
Parashvadhaayudho devaartha kaarii subaandhavah || 69 ||

Tumbaviinii mahaakopordhvaretaa jaleshayah
Ugro vanshakaro vansho vanshanaado hyaninditah || 70 ||

Sarvaangaruupo maayaavii suhrido hyaniloanalah
Bandhano bandhakartaa cha subandhanavimochanah || 71 ||

Sayagyaarih sakaamaarih mahaadanshhtro mahaaaayudhah
Baahustvaninditah sharvah shankarah shankaroadhanah || 72 ||

Amaresho mahaadevo vishvadevah suraarihaa
Ahirbudhno nirritishcha chekitaano haristathaa || 73 ||

Ajaikapaachcha kaapaalii trishankurajitah shivah
Dhanvantarirdhuumaketuh skando vaishravanastathaa || 74 ||

Dhaataa shakrashcha vishhnushcha mitrastvashhtaa dhruvo dharah
Prabhaavah sarvago vaayuraryamaa savitaa ravih || 75 ||

Udagrashcha vidhaataa cha maandhaataa bhuuta bhaavanah
Ratitiirthashcha vaagmii cha sarvakaamagunaavahah || 76 ||

Padmagarbho mahaagarbhashchandravaktromanoramah
Balavaanshchopashaantashcha puraanah punyachajnchurii || 77 ||

Kurukartaa kaalaruupii kurubhuuto maheshvarah
Sarvaashayo darbhashaayii sarveshhaam praaninaampatih || 78 ||

Devadevah mukhoasaktah sadasath sarvaratnavith
Kailaasa shikharaavaasii himavadh girisanshrayah || 79 ||

Kuulahaarii kuulakartaa bahuvidyo bahupradah
Vanijo vardhano vriksho nakulashchandanashchhadah || 80 ||

Saaragriivo mahaajatru ralolashcha mahaushhadhah
Siddhaarthakaarii siddhaarthashchando vyaakaranottarah || 81 ||

Sinhanaadah sinhadanshhtrah sinhagah sinhavaahanah
Prabhaavaatmaa jagatkaalasthaalo lokahitastaruh || 82 ||

Saarango navachakraangah ketumaalii sabhaavanah
Bhuutaalayo bhuutapatirahoraatramaninditah || 83 ||

Vaahitaa sarvabhuutaanaam nilayashcha vibhurbhavah
Amoghah sanyato hyashvo bhojanah praanadhaaranah || 84 ||

Dhritimaanh matimaanh dakshah satkritashcha yugaadhipah
Gopaalirgopatirgraamo gocharmavasano harah || 85 ||

Hiranyabaahushcha tathaa guhaapaalah praveshinaamh
Pratishhthaayii mahaaharshho jitakaamo jitendriyah || 86 ||

Gaandhaarashcha suraalashcha tapah karma ratirdhanuh
Mahaagiito mahaanrittohyapsaroganasevitah || 87 ||

Mahaaketurdhanurdhaaturnaika saanucharashchalah
Aavedaniiya aaveshah sarvagandhasukhaavahah || 88 ||

Toranastaarano vaayuh paridhaavati chaikatah
Sanyogo vardhano vriddho mahaavriddho ganaadhipah || 89 ||

Nityaatmasahaayashcha devaasurapatih patih
Yuktashcha yuktabaahushcha dvividhashcha suparvanah || 90 ||

Aashhaadhashcha sushhaadashcha dhruvo hari hano harah
Vapuraavartamaanebhyo vasushreshhtho mahaapathah || 91 ||

Shirohaarii vimarshashcha sarvalakshana bhuushhitah
Akshashcha ratha yogii cha sarvayogii mahaabalah || 92 ||

Samaamnaayoasamaamnaayastiirthadevo mahaarathah
Nirjiivo jiivano mantrah shubhaaksho bahukarkashah || 93 ||

Ratna prabhuuto raktaango mahaaarnavanipaanavith
Muulo vishaalo hyamrito vyaktaavyaktastapo nidhih || 94 ||

Aarohano nirohashcha shalahaarii mahaatapaah
Senaakalpo mahaakalpo yugaayuga karo harih || 95 ||

Yugaruupo mahaaruupo pavano gahano nagah
Nyaaya nirvaapanah paadah pandito hyachalopamah || 96 ||

Bahumaalo mahaamaalah sumaalo bahulochanah
Vistaaro lavanah kuupah kusumah saphalodayah || 97 ||

Vrishhabho vrishhabhaankaango mani bilvo jataadharah
Bindurvisarvah sumukhah surah sarvaayudhah sahah || 98 ||

Nivedanah sudhaajaatah sugandhaaro mahaadhanuh
Gandhamaalii cha bhagavaanh utthaanah sarvakarmanaamh || 99 ||

Manthaano bahulo baahuh sakalah sarvalochanah
Tarastaalii karastaalii uurdhva sanhanano vahah  || 100 ||

Chhatram suchchhatro vikhyaatah sarvalokaashrayo mahaanh
Mundo viruupo vikrito dandi mundo vikurvanah || 101 ||

Haryakshah kakubho vajrii diiptajihvah sahasrapaath
Sahasramuurdhaa devendrah sarvadevamayo guruh || 102 ||

Sahasrabaahuh sarvaangah sharanyah sarvalokakrith
Pavitram trimadhurmantrah kanishhthah krishhnapingalah || 103 ||

Brahmadandavinirmaataa shataghnii shatapaashadhrikh
Padmagarbho mahaagarbho brahmagarbho jalodbhavah || 104 ||

Gabhastirbrahmakridh brahmaa brahmavidh braahmano gatih
Anantaruupo naikaatmaa tigmatejaah svayambhuvah || 105 ||

Uurdhvagaatmaa pashupatirvaataranhaa manojavah
Chandanii padmamaalaaagryah surabhyuttarano narah || 106 ||

Karnikaara mahaasragvii niilamaulih pinaakadhrikh
Umaapatirumaakaanto jaahnavii dhrigumaadhavah || 107 ||

Varo varaaho varado vareshah sumahaasvanah
Mahaaprasaado damanah shatruhaa shvetapingalah || 108 ||

Priitaatmaa prayataatmaa cha sanyataatmaa pradhaanadhrikh
Sarvapaarshva sutastaarkshyo dharmasaadhaarano varah || 109 ||

Charaacharaatmaa suukshmaatmaa suvrishho go vrishheshvarah
Saadhyarshhirvasuraadityo vivasvaanh savitaaamritah || 110 ||

Vyaasah sarvasya sankshepo vistarah paryayo nayah
Rituh samvatsaro maasah pakshah sankhyaa samaapanah || 111 ||

Kalaakaashhthaa lavomaatraa muhuurtoahah kshapaah kshanaah
Vishvakshetram prajaabiijam lingamaadyastvaninditah || 112 ||

Sadasadh vyaktamavyaktam pitaa maataa pitaamahah
Svargadvaaram prajaadvaaram mokshadvaaram trivishhtapamh || 113 ||

Nirvaanam hlaadanam chaiva brahmalokah paraagatih
Devaasuravinirmaataa devaasuraparaayanah || 114 ||

Devaasuragururdevo devaasuranamaskritah
Devaasuramahaamaatro devaasuraganaashrayah || 115 ||

Devaasuraganaadhyaksho devaasuraganaagraniih
Devaatidevo devarshhirdevaasuravarapradah || 116 ||

Devaasureshvarodevo devaasuramaheshvarah
Sarvadevamayoachintyo devataaaatmaaaatmasambhavah || 117 ||

Udbhidastrikramo vaidyo virajo virajoambarah
Iidyo hastii suravyaaghro devasinho nararshhabhah || 118 ||

Vibudhaagravarah shreshhthah sarvadevottamottamah
Prayuktah shobhano varjaishaanah prabhuravyayah || 119 ||

Guruh kaanto nijah sargah pavitrah sarvavaahanah
Shringii shringapriyo babhruu raajaraajo niraamayah

Abhiraamah suragano viraamah sarvasaadhanah
Lalaataaksho vishvadeho harino brahmavarchasah || 120 ||

Sthaavaraanaampatishchaiva niyamendriyavardhanah
Siddhaarthah sarvabhuutaarthoachintyah satyavratah shuchih || 121 ||

Vrataadhipah param brahma muktaanaam paramaagatih
Vimukto muktatejaashcha shriimaanh shriivardhano jagath || 122 ||

Read and watch all Lord Shiva Stotras 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here