Lakshmi Narasimha Swamy Ashtotara Sata Namavali

0
7603
Lakshmi Narasimha Ashtotara Sata Namavali

 

Om Narasimhaya Namah

Om Mahasimhaya Namah

Om Divyasimhaya Namah

Om Mahabalaya Namah

Om Ugrasimhaya Namah

Om Mahadevaya Namah

Om Stambhajaya Namah

Om Ugralochanaya Namah

Om Raudraya Namah

Om Sarvadbhutaya Namah || 10 ||

Om Shrimate Namah

Om Yoganandaya Namah

Om Trivikramaya Namah

Om Haraye Namah

Om Kolahalaya Namah

Om Chakrine Namah

Om Vijayaya Namah

Om Jayavardhanaya Namah

Om Panchananaya Namah

Om Parabrahmane Namah || 20 ||

Om Parabrahmane Namah

Om Aghoraya Namah

Om Ghoravikramaya Namah

Om Jvalanmukhaya Namah

Om Jvalamaline Namah

Om Mahajvalaya Namah

Om Mahaprabhave Namah

Om Nitilakshaya Namah

Om Sahasrakshaya Namah

Om Durnirikshyaya Namah || 30 ||

Om Pratapanaya Namah

Om Mahadanshtrayudhaya Namah

Om Pragyaya Namah

Om Chandakopine Namah

Om Sadashivaya Namah

Om Hiranyakashipudhvansine Namah

Om Daityadanavabhanjanaya Namah

Om Gunabhadraya Namah

Om Mahabhadraya Namah

Om Balabhadraya Namah || 40 ||

Om Subhadrakaya Namah

Om Karalaya Namah

Om Vikaralaya Namah

Om Vikartre Namah

Om Sarvakartrikaya Namah

Om Shinshumaraya Namah

Om Trilokatmane Namah

Om Ishaya Namah

Om Sarveshvaraya Namah

Om Vibhave Namah || 50 ||

Om Bhairavadambaraya Namah

Om Divyaya Namah

Om Achyutaya Namah

Om Kavimadhavaya Namah

Om Adhokshajaya Namah

Om Aksharaya Namah

Om Sharvaya Namah

Om Vanamaline Namah

Om varapradaya Namah

Om Vishvambharaya Namah || 60 ||

Om Adbhutaya Namah

Om Bhavyaya Namah

Om Shrivishnave Namah

Om Purushottamaya Namah

Om Anaghastraya Namah

Om Nakhastraya Namah

Om Suryajyotishe Namah

Om Sureshvaraya Namah

Om Sahasrabahave Namah

Om Sarvagyaya Namah || 70 ||

Om Sarvasiddhipradayakaya Namah

Om Vajradanshtraya Namah

Om Vajranakhaya Namah

Om Mahanandaya Namah

Om Parantapaya Namah

Om Sarvayantraikarupaya Namah

Om Sarvayantravidaranaya Namah

Om Sarvatantratmakaya Namah

Om Avyaktaya Namah

Om Suvyaktaya Namah || 80 ||

Om Bhaktavatsalaya Namah

Om Vaishakhashuklabhutotthaya Namah

Om Sharanagatavatsalaya Namah

Om Udarakirtaye Namah

Om Punyatmane Namah

Om Mahatmane Namah

Om Chandavikramaya Namah

Om Vedatrayaprapujyaya Namah

Om Bhagavate Namah

Om Parameshvaraya Namah || 90 ||

Om Shrivatsangkaya Namah

Om Shrinivasaya Namah

Om Jagadvyapine Namah

Om Jaganmayaya Namah

Om Jagatpalaya Namah

Om Jagannathaya Namah

Om Mahakayaya Namah

Om Dvirupabhrite Namah

Om Paramatmane Namah

Om Paramjyotishe Namah || 100 ||

Om Nirgunaya Namah

Om Nrikesarine Namah

Om Paratattvaya Namah

Om Paramdhamne Namah

Om Sachchidanandavigrahaya Namah

Om Lakshminrisimhaya Namah

Om Sarvatmane Namah

Om Dhiraya Namah  || 108 ||

Lakshmi Narasimha Swamy Karavalambam Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here