Gayatri Mata Ashtotara Sata Namavali

0
2266
Gayatri Mata Ashtotara Sata Namavali

 

 

OM Tarunaaditya samkaasaayai namah
OM Sahasranayanojjvalaayai namah
OM Vicitra maalyaabharaNaayai namah
OM Tuhinaacala vaasinyai namah
OM Varadaabhaya hastaabjaayai namah
OM Revaateera nivaasinyai namah
OM Pranityaya viseshagnyaayai namah
OM YamtraakRuta viraajitaayai namah
OM Bhadrapaadapriyaayai namah
OM Govimdapadagaaminyai namah || 10 ||
OM DevarShigaNa saMtustyaayai namah
OM Vanamaalaa vibhooShitaayai namah
OM SyaMdanOttama samsthaanaayai namah
OM Dheerajeemoota nisvanaayai namah
OM MattamaataMga gamanaayai namah
OM HiraNyakamalaasanaayai namah
OM Dheejanaadhaara nirataayai namah
OM Yoginyai namah
OM Yogadhaarinyai namah
OM Natanaatyaika nirataayai namah || 20 ||
OM PraanavaadyakSharaatmikaayai namah
OM Choracaarakriyaasaktaayai namah
OM DaaridryaccedakaariNyai namah
OM Yaadavemdra kulodbhootaayai namah
OM Tureeyapathagaaminyainamah
OM Gaayatryai namah
OM Gmatyai namah
OM GaMgaayai namah
OM Gautamyai namah
OM Garudaasanaayai namah|| 30 ||
OM Geyagaanapriyaayai namah
OM Gauryai namah
OM Govimdapada poojitaayai namah
OM GaMdharva nagaraakaaraayai namah
OM Gauravarnaayai namah
OM Ganesvaryai namah
OM Gunaasrayaayai namah
OM GuNavatyai namah
OM Gahvaryai namah
OM Ganapoojitaayai namah || 40 ||
OM Gunatraya samaayuktaayai namah
OM Gunatraya vivarjitaayai namah
OM Guhaavaasaayai namah
OM Gunaadhaaraayai namah
OM Guhyaayai namah
OM Gamdharvaroopinyai namah
OM Gaargya priyaayai namah
OM Gurupadaayai namah
OM GuhyaliMgaaMga dhaarinyai namah
OM Saavitryai namah || 50 ||
OM Sooryatanayaayai namah
OM SuShumnaaDi bhEdinyai namah
OM SuprakaaSaayai namah
OM Sukhaaseenaayai namah
OM Sumatyai namah
OM Surapoojitaayai namah
OM Sushupta vyavasthaayai namah
OM Sudatyai namah
OM Sumdaryai namah
OM Saagaraambaraayai namah || 60 ||
OM Sudhaamsubimbavadanaayai namah
OM Sustanyai namah
OM Suvilocanaayai namah
OM Seetaayai namah
OM SarvaaSrayaayai namah
OM Samdhyaayai namah
OM Suphalaayai namah
OM Sukhadaayinyai namah
OM Subhruve namah
OM Suvaasaayai namah || 70 ||
OM Susronyai namah
OM Samsaaraarnavataarinyai namah
OM Saamagaana priyaayai namah
OM Saadhvyai namah
OM Sarvaabharanapoojitaayai namah
OM Vaishnavyai namah
OM Vimalaakaaraayai namah
OM Mahemdryai namah
OM MamtraroopiNyai namah
OM Mahaalakshmyai namah || 80 ||
OM Mahaasiddhyai namah
OM Mahaamaayaayai namah
OM Mahesvaryai namah
OM Mohinyai namah
OM Madhusoodana coditaayai namah
OM Meenaakshyai namah
OM Madhuraavaasaayai namah
OM Naagemdra tanayaayai namah
OM Umaayai namah
OM Trivikrama padaakraamtaayai namah || 90 ||
OM Trisvargaayai namah
OM Trilocanaayai namah
OM Sooryamamdala madhyasthaayai namah
OM Chamdramamdala samsthitaayai namah
OM Vahnimamdala madhyasthaayai namah
OM Vaayumamdala saMsthitaayai namah
OM Vyomamamdala madhyasthaayai namah
OM Cakrinyai namah
OM Cakra roopinyai namah
OM Kaalacakra vitaanasthaayai namah || 100 ||
OM Camdramamdala darpanaayai namah
OM Jyotsnaatapaanuliptaamgyai namah
OM Mahaamaaruta veejitaayai namah
OM SarvamaMtraaSrayaayai nnamah
OM Dhenave namah
OM Paapaghnyai namah
OM Paramesvaryai namah || 108 ||

Gayatri Mata Mantra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here