శ్రీ మహా గణేష్ పంచరత్నం

0
443
Sree Maha Ganesha Pancharatnam

ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్ 
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ 
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్ 
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 ||

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరమ్ 
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ 
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరమ్ 
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 ||

సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరమ్ 
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్ 
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరమ్ 
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 ||

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనమ్ 
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ 
ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణమ్ 
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ || 4 ||

నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్ 
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్ 
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినామ్ 
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || 5 ||

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యో‌உన్వహమ్ 
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్ 
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతామ్ 
సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సో‌உచిరాత్ ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here