కాలభైరవ ఆష్టొత్తర శత నామావళి

0
6079
Kala Bhairava Ashtottara Sata Namavali

 

 

ఓం భైరవాయా నమః
ఓం భూుటనాథాయ నమః
ఓం భూుటాట్మనే నమః.
ఓం భూుటాభావానాయా నమః
ఓం క్షేత్‌రజ్~నాయ నమః
ఓం క్షేత్రపాలాయా నమః
ఓం క్షేత్రదాయ నమః.
ఓం క్షత్రయాయ నమః
ఓం విరజీ నమః
ఓం శ్మశాన వాసినే నమః || 10 ||
ఓం మాంశాషినే నమః
ఓం ఖర్వరాశినే నమః
ఓం స్మారాంతకాయ నమః
ఓం రక్తపాయ నమః
ఓం పానపాయ నమః
ఓం సిద్ధాయా నమః
ఓం సిద్ధిదాయా నమః
ఓం సిద్ధిసేవిటాయా నమః
ఓం కంకాలాయా నమః
ఓం కాళాషమనాయా నమః || 20 ||
ఓం కలాకాష్ఠాయ నమః
ఓం తానయే నమః
ఓం కవాయె నమః
ఓం త్రినేత్రాయా నమః
ఓం బహునేత్రాయా నమః
ఓం పింగళాలోచనాయా నమః
ఓం శుఉలపాణయె నమః
ఓం ఖ~ణ్గపాణయె నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం ధుమ్రలోచనాయా నమః || 30 ||
ఓం అభీరేవా నమః
ఓం భైరవినాథాయ నమః
ఓం భూుతపాయ నమః
ఓం యోగీనిఇపటాయె నమః
ఓం ధనదాయ నమః
ఓం ధనహారిణె నమః
ఓం ధనవతె నమః
ఓం ప్ర్ీతీవార్ధనాయా నమః
ఓం నాగహారాయ నమః
ఓం నాగపాశాయ నమః || 40 ||
ఓం వ్యోమకేషాయ నమః
ఓం కపాలభ్ఱ్^ఈటె నమః
ఓం కాలాయా నమః
ఓం కపాలమాలినే నమః
ఓం కమనిియాయ నమః
ఓం కాళానిధయే నమః
ఓం త్రిలోచనాయా నమః
ఓం జ్వాలన్నేత్రాయా నమః
ఓం త్ృశిఖీనే నమః
ఓం త్రిలొకషాయ నమః || 50 ||
ఓం త్రినేత్రయతనయాయా నమః
ఓం దింభాయనమః
ఓం శాంతజనప్రియాయ నమః
ఓం బటుకాయ నమః
ఓం బటువెశాయ నమః
ఓం ఖట్వాంగధారకాయ నమః
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః
ఓం పాశుపటాయె నమః
ఓం భిక్షుకాయ నమః
ఓం పరిచారకాయ నమః || 60 ||
ఓం ధూర్తాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం శురాయ నమః
ఓం హరిణె నమః
ఓం పాండులోచనాయా నమః
ఓం ప్రశాంటాయ నమః
ఓం శాంతిదాయా నమః
ఓం సిద్ధాయా నమః
ఓం శంకరప్రియబాంధవాయా నమః
ఓం అష్టభుఉతయె నమః || 70 ||
ఓం నిధిఇశాయ నమః
ఓం జ్~నానచక్షుశే నమః
ఓం తపోమయాయా నమః
ఓం అష్టాధారాయ నమః
ఓం షడాధారాయ నమః
ఓం సర్పాయుక్తాయ నమః
ఓం శిఖిశఖాయ నమః
ఓం భూఢరాయ నమః
ఓం భూధరాధిఇశాయ నమః
ఓం భూుపటాయె నమః || 80 ||
ఓం భూఢరాత్మజాయ నమః
ఓం కంకాలధారినే నమః
ఓం ముణ్దినె నమః
ఓం నాగాయాజ్~నొపావిటవతె నమః
ఓం ఇక్^ఇమ్భణాయ నమః
ఓం మోహనాయా నమః
ఓం స్తంభినే నమః
ఓం మరణాయ నమః
ఓం క్శొభణాయ నమః
ఓం శుద్ధానఇలాంజానప్రఖ్యాయ నమః || 90 ||
ఓం దైట్యఘ్నే నమః
ఓం ముణ్డభుఉషితాయ నమః
ఓం బలిభుజం నమః
ఓం బలిభు~న్‌నాథాయ నమః
ఓం బాలాయా నమః
ఓం బాలపరాక్రమాయ నమః
ఓం సర్వాపిత్తారణాయ నమః
ఓం దుర్గాయ నమః
ఓం దుష్టభుఉతనిషెవితాయ నమః
ఓం కామినే నమః || 100 ||
ఓం కాళానిధయే నమః
ఓం కాంటాయానమః
ఓం కామినీవశక్ఱ్^ఇద్వశినే నమః
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః
ఓం వైద్యాయ నమః
ఓం ప్రభావే నమః
ఓం విష్ణవె నమః || 108 ||

శివ భుజంగ స్తొత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here