దుర్గ దేవి సూక్తం

0
662
Durga dEVI

 

ఓం జాతవేదసే సునవ మసోమమారతి యతో నిదహతి వేదః
స నః పర్శ్హదటి దుర్గని విశ్వ నవేవ సింధుం దురితత్యగ్నిహ్ ||1 ||

తమగ్నివర్ణం తపస జ్వలన్తిం వైరోచనిం కర్మఫలేశ్హు జుష్తమ్హ
దుర్గం దెవీ శరనమాహం ప్రపద్యే సుతరాసి తరసే నమః ||2 ||

అగ్నే త్వం పారాయ నవ్యో అస్మాన్స్వస్తిభిరితి దుర్గని విశ్వ
పుష్చ ప్రిథ్వి బహుళ న ఉర్వి భావ తోకాయ తనయాయ శమ్యొహ్ || 3||

విశ్వాని నో దుర్గః జతవేదస్సిన్దున్న నవ దురితతిపర్శ్హి
అగ్నే అత్రివన్మనస గ్రిననోఅస్మకం బోధయిత్వ తనునమ్హ || 4 ||

ప్రితనజితం సహమనముగ్రమగ్ని హువేమ పరమాత్సధస్తాత్
స నః పర్శ్హదటి దుర్గని విశ్వక్షమద్దేవో అతిదురితత్యగ్నిహ్ || 5 ||

ప్రత్నోశ్హికమిద్యో అధ్వరేశ్హు సంనచ్చ హోట నవ్యశ్చ సత్సి
స్వంచాగ్నే తనువం పిప్రయస్వస్మభ్యం చ సుభాగామయజస్వ || 6 ||

గోభిర్జుశ్హ్తమయుజోనిశ్హిక్తాన్ తవేంద్ర విశ్హ్నోరనుసంచారేమ
నాకస్య ప్రిశ్హ్తమభిసంవసనో వైశ్హ్నవిం లోక ఇహ మదయన్తమ్హ || 7 ||

ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి దిఇమహి తన్నో దుర్గిహ్ ప్రచోదయాత్
ఓం శాన్తిహ్ శాన్తిహ్ శాన్తిహ్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here