Sri Lalitha Devi Astothara Satha Namavali

0
4590
Lalitha Astothara Satha Namavali

 

 

Om Rajata-chala-shrungagra madhya-sdhayai namah
Om Hima-chala maha-vamsha pava-nayai namah
Om Shankarar-dhanga soundarya sharee-rayai namah
Om Lasanma-rakata svacha-vigra-hayai namah
Om Maha-tishaya soundarya lavanyayai namah
Om Shashanka shekhara prana-valla-bhayai namah
Om Sada-panchada-shatmaikya svarupayai namah
Om Vajra-manikya kataka-kireetayai namah
Om Kasturee-tila-kollasi nitalayai namah
Om Bhasma-rekhankita lasanma-kayai namah
Om Vika-chambho-ruha dalalo-chanayai namah
Om Shara-champeya pushta-bhana-sikayai namah
Om Latatkamchana-tatamka yugalayai namah
Om Mani-darpana sankasha kapolayai namah
Om Tanbula-puritasme-ravadanayai namah
Om Supakva-dadi-meebeeja-radanayai namah
Om Kanbu-puga-samachaya kandha-rayai namah
Om Sdhula-mukta-phalo-dara-suharayai namah
Om Gireesha-badha-mangalya mangalayai namah
Om Padma-pashankusha-lasatka-rabjayai namah
Om Padma-kairava-mandara sumalinyai namah
Om Suvarna-kunbha-yugma bhasuku-chayai namah
Om Rama-niya chatur-bhahu samyuk-tayai namah
Om Kana-kanga-dakeyura bhushitayai namah
Om Bruha-tsou-varna soundarya-vasanayai namah
Om Bruhanni tanbu-vila-sajja-ghanayai namah
Om Soubhagya-jata-shrungara-madhya-mayai namah
Om Divya-bhushana samdo-hara-jitayai namah
Om Parijata guna-dhikya padab-jayai namah
Om Supadma raga-pankasha chara-nayai namah
Om Kama-koti maha-padma peeta-sdhayai namah
Om Sree-kanta-netra kumuda chandrikayai namah
Om Sacha-mara rama-vanee rajitayai namah
Om Bhakta-rakshana dakshinya katakshayai namah
Om Bhute-shalinganod-bhuta pulakangyai namah
Om Ananga-jana-kapanga-veeksha-nayai namah
Om Bramho-pendra shiro-ratna-ramjitayai namah
Om Shachi-mukhya-mara-vadhu sevitayai namah
Om Lila-kalpita-bramhanda manditayai namah
Om Amrutadi-maha-shakti-samvrutayai namah
Om Ykata-patra-samrajya-dayeikayai namah
Om Devarshi-bhistuya-mana-vaibha-vayai namah
Om Kala-shodbhava durvasa pujitayai namah
Om Matte-bhavaktra-shadvaktra-vatsa-layai namah
Om Chakra-raja maha-yanta-madhya-varyai namah
Om Chidagni-kunda sambhuta sude-hayai namah
Om Shashanka-khanda samyukta makutayai namah
Om Matta-hamsa-vadhu manda-gama-nayai namah
Om Vandaru jana-sandoha vanditayai namah
Om Amtarmukha jana-nanda phala-dayai namah
Om Pati-vratanga-nabeeshta phala-dayai namah
Om Avyaja-karuna pura-puri-tayai namah
Om Nitanta sachida-nanda samyuk-tayai namah
Om Sahasra-surya-sanyukta-praka-shayai namah
Om Ratna-chnta-mani gruha-madhya-sdhayai namah
Om Hani vrudhi guna-dhikya-rahitayai namah
Om Maha-padma-tavee madhya nivasayai namah
Om Jagrat-svapna sugha-pteenam sakshi-bhutyai namah
Om Maha-tapougha papanam vinashinyai namah
Om Dushta-bheeti maha-bheeti bhanja-nayai namah
Om Samasta deva-danuja prera-kayai namah
Om Samasta hruda-yanbhoja nila-yayai namah
Om Ana-hata maha-padma mandi-rayai namah
Om Sahasra-rasarojata vasitayai namah
Om Punara-vruta rahita purasdhayai namah
Om Vanee gayatri savitri sannutayai namah
Om Rama bhumi-suta-radhya padabjayai namah
Om Lopa-mudrarchita sreema-charanayai namah
Om Sahasra rati-soundarya sharee-rayai namah
Om Bhavana-matra-santushta hruda-yayai namah
Om Satya-sampurna vigyna sidhidayai namah
Om Sree-lochana kruto-llasa phala-dayai namah
Om Sree-sudhabdi mani-dvipa madhya-gayai namah
Om Daksha-dhvara vini-rbheda-sadha-nayai namah
Om Sreenadha sodaree-bhuta shobhi-tayai namah
Om Chandra-shekhara bhaktarti bhanja-nayai namah
Om Sarvo-padha-vinirmukta-chaitan-yayai namah
Om Nama-parayana-bheeshta phala-dayai namah
Om Srushti-sdhiti tiro-dhana sankal-payai namah
Om Sree-shoda-shaksharee mantra madhya-gayai namah

Om Anadyanta svayam-bhuta divya-muryai namah
Om Bhakta-hamsa-para-mukhya viyo-gayai namah
Om Matru-mandala samyukta lalitayai namah

Saraswathi Devi Ashtottara Sata Namavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here