Shiridi Sai Baba Madhyan Aarati

0
1515
Shiridi Sai Baba Madhyana Aarati

https://www.youtube.com/watch?v=AnZbAQWUNmk

Shiridi Sai Baba Madhyana Aarati With Meaning :

1. Pancharati
Gheuniya Pancharati, Karu Babansi Arati
Karu Saisi Arati, Karu Babansi Arati
Utha utha ho bandhava. Ovalu ha rakhumadhava
Sai Ramadhava. Ovalu ha rakhumadhava
Karuniya Sthira Mana Pahu gambhira he dhyana
Sai ce he dhyana Pahu gambira he dhyana
Krsnanatha datta-Sai. Jado citta tuje payi
Citta Deva Payi. Jado citta tuje payi.

2. Arati Saibaba
Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali
Dyava dasa visava, bhakta visava
Aarti…
Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi
Nija dola Sriranga. Dola Sriranga
Aarti…
Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana
Aisi tuzi he mava, tuzi he mava
Aarti…
Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha
Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha
Aarti…
Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara
Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara
Aarti…
Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari
Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari
Aarti…
Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva
Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva
Aarti…
Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha
Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka
Aarti…Jaya Deva
Jaya Deva Jaya Deva Datta Avadhuta, O Sai Avadhuta
Joduni kara thava carani thevito mata
Jaya Deva, Jaya Deva…
Avatarasi tu yeta dharmate glani nasti kannahi tu lavisi nijabhajani
Davisi nana lila asankhya rupani, Harisi dinance tu sankata dinarajani
Jaya Deva, Jaya Deva…
Yavana-svarupi ekya darsana tva didhale, Samshaya nirasuniya tadadvaita ghalavile
Gopichanda Manda tvaci uddharile, Momina vansi janmuni lokan tariyale
Jaya Deva, Jaya Deva…
Bheda na tattavi Hindu-yavananca kahi, Davayasi zala punarapi naradeh
Pahasi premane tu Hindu yavanahi, Davisi atmatvane vyapaka ha Sai
Jaya Deva, Jaya Deva…
Deva Sainatha tvatpadanata vhave, Paramaya mohita janamocana zani vhave
Tvakrpaya sakalance sankata nirasave, Desila tari de tvadyasa Krsnane gave
Jaya Deva, Jaya Deva…

3. Siradi maze Pandharapura
Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare
Baba Ramavara. Sai Ramavara
Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga
Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga
Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana
Babansi vandana, Saisi vandana
Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai
Pava maze ai. Dhava pava mazi ai

4. Ghalina lotangana
Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze
Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama
Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva
Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava prakriti svabhavat
Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami
Acchutam keshavam ramanarayanam
Krishnadamodaram vasudevam harim
Sridharam Madhavam Gopikavallabham
Janakinayakam Ramacandran bhaje

5. Namasmarana
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

6. Puspanjali
Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah
Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu
Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti
Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti
Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.

7. Namaskarastaka
Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve
Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha
Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave
Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha
Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla
Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca
Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha
Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala
Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali
Kari rasakrida save Krsnanatha. Namaskara sastanga Sri Sainatha
Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave
Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga Sri Sainatha

8. Aisa yei Ba
Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba
Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi
Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba
Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari
Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba
Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba
Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba
Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani
Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba
Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya
Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya
Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

9. Sri Sainatha Mahimna Stotrama
Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum
Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham
Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam
Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam, namamisvaram sadgurum sainatham
Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam
Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham
Sada nimbavrksasya muladhivasat sudhastravinam titka mapya priyam tam
Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam, namamisvaram sadgurum sainatham
Sada kalpavrksasya tasyadhimule bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam
Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam, namamisvaram sadgurum sainatham.
Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam
Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham
Satam visrama rama mevabhiramam, sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih
Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam, namamisvaram sadgurum sainatham.Ajanmadhyamekham param brahma saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam
Bhavadarsanatsam Punitah praboham, namamisvaram sadgurum sainatham
Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada
Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah
Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho
Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.
Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum
Mayayopahatacitta suddhaye, cintaya myahamaharnisam-muda
Saratsudhamsu pratima-prakasham, kripatapatram tava sainatha
Tvadhiyapadabja samsritanam svacchayay tapamapakarotu
Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina stutastvam
Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah
Anekajanmarjita papasankshyo, bhavedhbhavatpada saroja darsanat
Ksamsva sarvana paradha punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe
Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya
Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada
Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam
Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih
Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita
Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina
Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita

10. Puspanjali
Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah
Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu
Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti
Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti
Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.

11. Prarthana
Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va
Sravananayanajam va manasam va’ paradham
Viditamaviditam va sarvametatksamasva
Jaya Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai
Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja
Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.

Meaning : Holding the five-wick lamp, I do Baba’s Aarti. Sai’s Aarti. I do Baba’s Aarti. Rise! Rise! Oh my brethren. Let us do Aarti for Ramadhava (Consort of Ram the incarnation of Lord Vishnu). Sai Ramadhava. I do Arati for Ramadhava. Concentrating the mind, let us have a glimpse of the meditative figure, Sai’s meditative figure. Let us have a glimpse of the meditative figure. Krishna-Natha says oh, Datta (for Lord Dattatreya) Sai! Enjoin our minds to your feet. Lord, to your feet draw our minds. Enjoin our minds to your feet. Refrain : We do Aarti to Sai Baba, the soul that and the giver of happiness to all. Give refuge to the downtrodden devotees who are at your feet. We do Aarti to you Sai Baba. Burn the desires. To the seekers of Self, teach them the way to get Moksha (state of pure bliss). With their own eyes they see the Lord Vishnu (Sriranga). We do Aarti to you Sai Baba. You grant suitable experiences to everybody in accordance with their Faith and devotion. O, merciful one, such is your way.O kind one. We do Aarti to you Sai Baba. Meditation of your name removes the worldly sufferings. Your actions are unfathomable. Show the path to unfortunate ones. We do Aarti to you Sai Baba. In this age of Kaliyug (The dark and troublsome age of present), you are true incarnation of Brahama, that has taken form and descended on this earth. You are also Swami Datta digambar (Three-headed diety who is considered as combined incarnation of Brahma-Vishnu-Maheh). Datta digambar.We do Aarti to you Sai Baba. On Thursdays,every week, the devotees take a trip (to Shirdi), to have a glimpse of the Lord’s feet and to avert their worldly fears. We do Aarti to you Sai Baba. The only wealth I desire is to serve at thy feet. O Lord of Lords. We do Aarti to you Sai Baba.Just as the chatak bird desires to drink pure raw water , so O Lord! And kindly give me your assurance (that I will receive such direct knowledge). We do Aarti …. Hail Lord! Datta Avadhuta! (a divine Incarnation) O Sai Avadhuta! With my folded hands, I place my head at your feet. Hail Lord! Hail Lord! You take Avatar (Incarnation) when Dharma (purity andrighteousness) declines; Even the non-believers devolopfaith in you. Showing many types of Leelas (Graces) in your innumerable forms; you remove the miseries of your devotees, day and night. Hail Lord… You gave Darshan (divine vision) to someone in the guice of Moslem. By removing all doubts, you set him on the path leading towards the unity with the Self. Even Raja Gopichanda and the river Mandakini (Ganges) were purified by you. Born of a Moslem family of weavers you had brought salvation to all the people. Hail Lord Sai…You do not distinguish between Hindus and Moslems. In the present human form taken by you, you give the same look of love both to the Hindus and Moslems and establish the universality of your love. Hail Lord Sai… O the Lord Sainatha, I would always like to be at your feet, Liberate the mankind stepped in worldly illusions and remove their difficulties by your grace. If you desire to give me anything, then give Krishna (composer of this portion of Aarti) the ability to sing your prayers. Hail Lord…Pure devotion is like river Chandrabhaga (River at Pandharpur). Our devotional feelings for Pundalik (Lord Vishnu called Vithal) has awakened. Come along, all the
people. Pray Baba and pray Sai. Sai Baba to run and give us blessings, My Mother give your blessings. Prostrating myself with touch of your feet and see thy beautiful form. Embracing you with love, I worship you, and do your aarti with devotion. You are my mother, my father, my brother, you are my friend. You are knowledge, You are the embodiment of love and tenderness. You are my everything, O! Lord. My body, my speech, my mind and all my senses, my intellect, my innate being – all these I offer to you, Narayana. I pray Achyut, Keshav, Ramnarayan,Krishnadamodar, Vasudev, Hari, Shridhar, Madhav, Gopika-Vallabh, Janaki-Nayakam, Ramachandra. (various names of Vishnu and His incarnations). Hari Aum.(Invocation of Primordial sound) in the beginning the devas (Celestial beings) worshipped Lord Vishnu by means of a sacrificial fir(yagyan) by such religious deeds they attain greatness in heaven (the abode of the divine, Celestial beings).“Aum! Salutation to Vaishravan(Celestial being in heaven incharge of wealth). He is the King of Kings, who is help. May he thy grant me my desires as Vaishravan, the lord of all my desires. Aum! Let there be well being! Let he attain universal sovereignty eternelly, enjoyment (of pleasures), independence, perfect detachment, distinction and position of a great king, and supreme Lordship, so that he rules the universe and become the paramount ruler of the whole earth all his life, possessed of longevity and fullness of life, and be the absolute king of the earth streching upto its oceanic shores. It is a prayer for Marutt, the son of Avikshit excelling in the four qualities of knowledge, righteousness, detachment and longivity – whose abode all Celestial deities visit. Shri Naarayana Vaasudevaaya Sri saccidananda Sadguru Saiñatha
Maharaja ki Jaya O! Shri Narayan Vasudev Sachchidananad! Sadguru Sainath Maharaj! Even the thousand tounged Shesha(a Hindu mythological snake on whom Lord Vishnu rests) finds it inadequate to sing thy prayers of greatness. Salutations with prostrations, O! Sainath. Those who remeber your feet everyday with pure devotion and thought, cross over this illussionary world. O! father, Salutations with prostrations, O! Sainath. Appearing like as an ordinary person to the ignorant, he carries on His divine action(Leelas). He is the giver of inner spiritual knowledge and unity with God – Salutations with prostrations, your O! Sainath. It is a great luck to be born as a human being. Human beings alone can doSadhna(practices for obtaining purity and liberation). Hold on to the Love of Sai and kill ego. Salutations with prostrations, O! Sainath. Hold the hands of ignorant children like us. Bless us with a Kiss on our cheeks, give us love. Salutations with prostrations, O! Sainath. Gods and others worship your feet. Say Suka and others treat you as equal. The prayag(confluence of rivers) and holy places bow at your feet – Salutations with prostrations, O! Sainath.The Gopis are always delighted to see your feet. They always dance with Krishna-natha having immersed their
thoughts in Him. Salutations with prostrations, Shri Sainatha. I request you to grant me just one boon. I humbly fold my hands, and with deep faith, Mohaniraj (says, the composer of this part of Aarti) asks you: save me from this world of bewitching desires and ferry me across the ocean of existence. Salutations with prostrations, Shri Sainatha. Such art thou, Sai Baba! Sai Digambara! Incarnation of the imperishible spirit, you are all pervading. You are the knower of the essense of the shrutis (Vedas), belonging to the lineage of the sage Atri and His wife Anusuya. Everyday, bathing in the Holy waters of the Kashi and worshipping there; then going to Kolhapur for Alms; drinking the pure waters of the Tungabhadra and then sleeping at Mahur province (sleeping place of Lord Datta). Please come like this O! Baba. A ‘Jholi’ (bag for alms hanging from the shoulder) hanging on the left-shoulder, and carrying the trident ‘damru’ (kind of tabor) you bless the devotees with permanent happiness, granting them four-fold liberation viz. Resemblance to God, nearness to God, residing with the deity and absorption into the essense of Brahman. Please come like this O! Baba. Wearing wooden sandals, carrying Jap Mala (prayer beeds) Kamandalu (Container of water), wearing deer skin; on your head is the crown of serpent-like coiled tresses of your hair, which looks beautiful. Please come like this O! Baba. All those who meditate on you diligently have Lakshmi, the Goddess of wealth, dwelling in their homes, day and night uninterruptedly (Lakshmi, otherwise is fleet-floated and does not stay in one place for a long time). You also protect them by removing all their difficulties. Please come like this O! Baba. When I behold you in my eyes and your handsome figure, Gururaya, I experience
complete bliss and please make me sing the Lord’s praises. Please come like this O! Baba. (Whole refrain) Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is Truth Incarnate and is always in Consciousness and Bliss; the God who is the cause of creation, existence and destruction of the world; and, who has come in to this world in a human form for the sake of his own devotees. Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the bright sun whose light destroys the darkness of worldly desires; who is beyond the realm of speech and mind, but accessible to the sages who are engrossed in Thy meditation – One who pervades the whole world, pure and devoid of all attributes.Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who has manifested in this kaliyug (The dark and the troublesome age of present) for the salvation of those who believe in devotion to Him and those who have taken refuge at his feet as they are drowning and tormented by the ocean of worldliness.Let us bow down to the God Sadguru Sainath who, By His constant abode under the margosa tree, whose juice though by nature is bitter and distasteful, has turned it nectar-like sweet, because He has exalted the tree above the legendary Kalpavriksh (the wish-fulfilling tree) Let us bow down to the God Sadguru Sainath, whom people go to worship and render devotional services, knowing Him to be Himself the kalpavriksh always; for those people he satisfies their worldly desires and grants them salvationLet us bow down to the God Sadguru Sainath, whose innumerable and wonderful Leelas(divine play), unheard of and unimagined, have displayed His divine splenderous glory; yet who is devoid of ego and is happily absorbed in the Self. Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the perennial abode of rest, repose and refuge for the virtuous people and to whom praises are directed by good and pious persons- He who is the bestower of happiness and welfare to His devotees. Let us bow down to the God Sadguru Sainath, who is the Self-manifested, the Absolute Brahman, verily the Supreme Creator Incarnate, the Being without beginning or end, who has descended on this earth in the Ram avatar (Incarnation). O lord, I have been sanctified by your darshan. O Lord Sai, treasure-house of mercy, the bestower of all wealth, success and inspiration, even the creator is unable to describe theincomparable power of the dust of your feet. With my folded hands and true devotion, I surrender to you O Lord. There is no refuge for me, except the lotus feet of Shrimat Sainath, the Lord. Lord Sai is the avatar of Raghav (Incarnation of Ram), the Lord who fulfils the desires of His devotees for the purification of their infatuated and deluded hearts and minds – to whom I pray, day and night, untiringly and blissfully.Lord Sainath, the canopy of your mercy is like the intense lusture of the autumn moon. Grant the cool shade (from that canopy) from the blazing heat of the three-fold calamities of life to those who have taken shelter at your feet. Lord Sainath you are my God, whom I worship. I extol your praises. Let my mind dwell lovingly at your lotus feet, just as the bee hovers over the lotus flowers enticed by the desire of honey. Lord Sai, Guru Ocean of compassion, bless me and pardon me for all my innumerable faults. May my boundless sins which have accumulated over several cycles of life be destroyed by the darshan of your feet Those whose minds become purified by the nectar of tirth (Water deemed to be Holy from the washings of Lord’s feet) of Shri Sainath, those who are constantly absorbed in His service with – devotion they get freed from the distress caused by worldliness and attain salvation.Whosoever always recites this hymn with devotion and absorption will certainly be the recepeint of the grace of Sadguru until he lives. For the sins done by the hands and the feet, by the toungue and the body, or by the ears and the eyes, or those done in thought, or any other follies, known or unknown – for all these, forgive me.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here