Saraswati Devi Stotram

0
7723
Saraswati Devi Stotram

 

Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhir devaissada pujita

Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha || 1 ||

Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai akshamalandadhana Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna || 2 ||

Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada || 3 ||
Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya
Ghanastani kamala vilolalochana manaswini bhavatu varaprasadinii || 4 ||

Saraswathi Namastubhyam Varade Kamarupini
Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada || 5 ||

Saraswathi Namastubhyam sarva devi namo namaha
shaantarupe shashidhare sarvayoge namo namaha || 6 ||
nityanande niraadhare nishkalayai namo namaha
vidyadhare visalakshi shuddhagnana namo namaha || 7 ||
suddha sphatika rupayai sukshmarupe namo namaha
shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhyai namo namaha || 8 ||
muktalankrita sarvangyai muladhare namo namaha
mulamantra svarupayai mulashaktyai namo namaha || 9 ||
mano manimahayoge vagishvari namo namaha
vagbhyai varadahastayai varadayai namo namaha || 10 ||
vedayai vedarupayai vedantayai namo namaha
gunadosha vivarjinyai gunadiptyai namo namaha || 11 ||
sarvagnane sadanande sarvarupe namo namaha
sampannayai kumaryai cha sarvagne te namo namaha || 12 ||
yoganarya umadevyai yoganande namo namaha
divyagnana trinetrayai divyamurtyai namo namaha || 13 ||
ardha chandra jatadhari chandrabimbe namo namaha
chandraditya jatadhari chandrabimbe namo namaha || 14 ||
anurupe maharupe vishvarupe namo namaha
animadyashta siddhayai anandayai namo namaha || 15 ||
gnana vignana rupayai gnanamurte namo namaha
nanashastra svarupayai nanarupe namo namaha || 16 ||
padmada padmavansha cha padmarupe namo namaha
parameshthyai paramurtyai namaste papanashini || 17 ||
mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namaha
brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namaha || 18 ||
kamalakarapushpa cha kamarupe namo namaha
kapali karadiptayai karmadayai namo namaha || 19 ||

sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate
choravyaghrbhayamnasti pathatam shrinvatamapi || 20 ||

ittam sarasvati stotram agastyamuni vachakam
sarvasiddhikaram nrinam sarvapapapranashanam || 21||

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here