Lakshmi Narasimha Swamy Karavalambam Stotram

0
7110
Lakshmi Narasimha Karavalambam Stotram

 

Srimat payonidhi nikethana chakra pane,
Bhogeendra Bhoga mani rajitha punya moorthe,
Yogeesa saswatha saranya Bhabdhi potha,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 1 ||

Brahmendra, Rudra Arka kireeta koti,
Sangattithangri kamala mala kanthi kantha,
Lakshmi lasath kucha saroruha raja hamsa,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam   || 2  ||

Samsara gora gahane charathe murare,
Marogra bheekara Mruga pravardhithasya,
Aarthasya mathsara nidha chain peedithasya,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam   || 3  ||

Samsara koopam adhi ghora Magadha moolam,
Samprapya dukha satha sarpa samakulasya,
Dheenasya Deva krupana padamagadasya,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam   || 4  ||

Samsara Sagara vishala karala kala,
Nakra graham grasana nigraha vigrahasya,
Vyagrasya raga rasanormini peedithasya,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 5  ||

Samasra Vrukshamagha bheeja manantha karma,
Sakha satham karana pathramananga pushpam,
Aroohasya dukha phalitham pathatho dayalo,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 6  ||

Samsara sarpa Ghana vakthra bhyogra theevra,
Damshtra karala visha daghdha vinashta murthe,
Naagari vahana sudhabhdhi nivasa soure,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  ||  7  ||

Samsara dava dahanathura Bheekaroru,
Jwala valee birathi dhighdha nooruhasya,
Thwat pada padma sarasi saranagathasya,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 8  ||

Samsara Jala pathithasya Jagan nivasa,
Sarvendriyartha badisartha jashopamasya,
Proth Ganditha prachoora thaluka masthakasya,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  ||  9  ||

Samsara bheekara kareeendra karabhigatha,
Nishpishta marmma vapusha sakalarthi nasa,
Prana prayana bhava bhhethi samakulasya,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 10  ||

Andhasya me viveka maha danasya,
Chorai prabho bhalibhi rindriya nama deyai,
Mohanda koopa kuhare vinipathathasya,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam   || 11  ||

Baddhvaa gale yamabhataa bahutarjayantah,
Karshhanti yatra bhavapaashashatairyutam maam.
Ekaakinam paravasham chakitam dayaalo
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 12  ||

Lakshmi pathe Kamala nabha suresa vishno,
Vaikunta Krishna Madhu soodhana pushkarksha,
Brahmanya kesava janardhana vasudeva,
Devesa dehi krupanasya karavalambam  || 13  ||

Ekena chakramaparena karena shamkha-
Manyena sindhutanyaaamavalambya tishhthan,
Vaame karena varadaabhayapadmachihnam,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 14  ||

Samsaara saagara nimajjana muhyamaanam
diinam vilokaya vibho karunaanidhe maam,
prahlaada kheda parihaara paraavataara
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 15  ||

Prahlaada naarada paraashara pundariika-
vyaasaadi bhaagavata pungavah rinnivaasa ,
Bhaktaanurakta paripaalana paarijaata,
Lakshmi Nrsimha Mama Dehi Karavalambam  || 16  ||

Lakshhminrisimha charana abja madhuvratena
Stotram kritam shubhakaram bhuvi shankarena ,
Ye tatpathanti manujaa haribhakti yuktaa-
Ste yaanti tatpada saroja makhandaruupam  || 17  ||

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here